Kinh Truyền Tin 24-02-2013 - Đức Giáo Tông Biển Đức XVI

Đức Giáo Tông đọc kinh Truyền Tin và ban huấn từ 24/02/2013

  • Written by: JM.TTT.
  • Thứ hai, 25 Tháng 2 2013
0.0/5 rating (0 votes)