Articles tagged with: Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Phanxicô về Đức cố hồng y Miloslav Vlk

21
Tháng 3
2017

Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha Phanxicô về Đức cố hồng y Miloslav Vlk

Đức cố hồng y Miloslav Vlk

WHĐ (20.03.2017) – Được tin Đức hồng y Miloslav Vlk, nguyên Tổng giám mục Praha, mới qua đời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện văn chia buồn đến Đức hồng y Dominik Duka, O.P., Tổng giám mục Praha, như sau: