Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh

12
Tháng 10
2012

Lời giới thiệu (HC. Phụng Vụ Thánh)

Lời giới thiệu (HC. Phụng Vụ Thánh)

Hiến Chế
Về Phụng Vụ Thánh

Sacrosanctum Concilium

Lời Giới Thiệu

Các mầu nhiệm Phụng Vụ là "chóp đỉnh" sinh hoạt của Giáo Hội đồng thời cũng là nguồn mạch các nhân đức. Dầu Giáo Hội luôn luôn sống mật thiết với các mầu nhiệm Phụng Vụ, nhưng trong lịch sử, trước Vaticanô II chưa có Công Ðồng nào lại dành cả một Hiến Chế để bàn tới Phụng Vụ với một thời gian khá lâu để chuẩn bị, thảo luận và biểu quyết.

Categories: Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, Công Đồng

11
Tháng 12
2012

Lời mở đầu - Chương I (HC. Phụng Vụ Thánh)

Lời mở đầu - Chương I (HC. Phụng Vụ Thánh)

Hiến Chế
Về Phụng Vụ Thánh

Sacrosanctum Concilium

Lời Mở Đầu

1. Lời Mở Ðầu. Thánh Công Ðồng chủ tâm phát huy hằng ngày đời sống Kitô giáo nơi các tín hữu, thích ứng hơn nữa với những định chế nào có thể thay đổi cho hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, cổ xúy những gì khả dĩ góp phần hiệp nhất mọi người đã tin theo Chúa Kitô, và kiện cường những gì qui trợ cho việc mời gọi mọi người vào lòng Giáo Hội. Vì những lý do đặc biệt đó, Thánh Công Ðồng thấy có bổn phận phải lo canh tân và cổ xúy Phụng Vụ.

Categories: Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, Công Đồng